Loonkostenvoordeel (LKV)

Sinds 1 januari 2018 kunnen werkgevers gebruik maken van loonkostenvoordelen (LKV). Het gaat hierbij om een tegemoetkoming in de loonkosten van oudere werknemers en mensen met een arbeidsbeperking. Het LKV vervangt de premiekortingen voor jongere, oudere en arbeidsgehandicapte werknemers.

Wat is het LKV?

Het LKV is een tegemoetkoming voor werkgevers, die 1 of meerdere werknemers in dienst nemen of herplaatsen, uit doelgroepen die vaak moeilijk aan het werk komen:

  • oudere werknemers met een uitkering
  • werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering
  • werknemers met een arbeidsbeperking
  • herplaatste werknemers, nadat zij arbeidsongeschikt zijn geworden

Het LKV is een onderdeel van de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl).

Voor meer informatie

Contact opnemen

Doelgroepverklaring LKV

Om een tegemoetkoming van het LKV te ontvangen, heeft u als ondernemer een kopie van de doelgroepverklaring LKV van uw werknemer nodig. De werknemer is verplicht om zelf deze doelgroepverklaring aan te vragen. Dit moet binnen 3 maanden na indiensttreding gedaan worden. Gebeurt dit na de 3 maanden, dan heeft de werknemer geen recht meer op de doelgroepverklaring LKV.

Aanvragen doelgroepverklaring LKV
Er zijn 2 verschillende opties om een doelgroepverklaring LKV aan te vragen.

Doelgroepverklaring LKV via gemeente

  • werknemer is 56 jaar of ouder en ontvangt een bijstandsuitkering
  • werknemer is 56 jaar of ouder en ontvangt een IOAW- of IOAZ-uitkering

Doelgroepverklaring LKV via het UWV

  • werknemer heeft een WW, WAO of WIA uitkering
  • werknemer is opgenomen in het doelgroepregister
  • werknemer heeft als gevolg van een ziekte of een gebrek moeite gehad met het volgen van onderwijs (scholingsbelemmerd)

Hoe werkt het LKV?

Als een ondernemer een werknemer in dienst neemt die onder de LKV-regeling valt, dan heeft hij 1 keer recht op het LKV voor dezelfde doelgroep waar de werknemer onder valt. Hij ontvangt de LKV-tegemoetkoming dan 3 jaar, vanaf het moment van indiensttreding van de werknemer.

Bij herplaatsing van een arbeidsgehandicapte werknemer ontvangt u de LKV-tegemoetkoming slechts over een periode van 1 jaar.

Werknemer komt opnieuw in dienst
Wanneer een werknemer tijdelijk uit dienst is geweest en hij komt weer opnieuw bij u in dienst, dan mag u de LKV-tegemoetkoming die u eerder ontving voortzetten, zolang de termijn van 3 jaar nog niet voorbij is. De periode dat de werknemer uit dienst was telt bij de berekening gewoon mee, dus de looptijd van het LKV wordt hierdoor niet verlengd!

Werknemer komt in een andere doelgroep
U heeft als ondernemer maar 1 keer recht op een LKV-tegemoetkoming in dezelfde doelgroep. Echter in een andere doelgroep kunt u wel weer een LKV-tegemoetkoming ontvangen. Voorwaarde is wel dat de werknemer na een onderbreking van minimaal 6 maanden weer bij u in dienst treedt. De werknemer moet daarbij wel aan de voorwaarden van de nieuwe doelgroep voldoen.

LKV aanvragen

Een ondernemer die voor een werknemer een LKV-tegemoetkoming wil ontvangen, heeft daarvoor een kopie van de doelgroepverklaring LKV nodig. De werknemer kan deze aanvragen bij het UWV of bij zijn woongemeente, afhankelijk van de doelgroep waar hij onder valt. Na ontvangst van de aanvraag voor de doelgroepverklaring ontvangt de werknemer binnen 2 weken een ontvangstbevestiging. Het UWV of de gemeente moeten dan binnen 13 weken beoordelen of de werknemer in aanmerking komt voor een doelgroepverklaring LKV.

Doelgroepverklaring LKV aanvragen via machtiging
Indien de werknemer zelf niet de doelgroepverklaring LKV kan aanvragen, dan kan hij hiervoor iemand machtigen met het formulier Machtiging voor aanvragen doelgroepverklaring loonkostenvoordeel (LKV).

Na ontvangst van de doelgroepverklaring LKV kunt u in de loonaangifte de indicatie voor de premiekortingen LKV op JA zetten. Op basis van uw aangiften loonheffingen wordt door het UWV of de gemeente berekend voor welke werknemers u recht heeft op de LKV-tegemoetkoming. U ontvangt van hen een voorlopige berekening met daarbij de specificaties met een overzicht voor welke werknemers u recht heeft met het daarbij behorende bedrag. Deze voorlopige berekening ontvangt u in het opvolgende jaar van het jaar waarin u de aangifte heeft gedaan. De definitieve berekening en de uitbetaling van de LKV-tegemoetkoming ontvangt u van de Belastingdienst.