Investeringsaftrek / desinvesteringsbijtelling

Investeringsaftrek is een verzamelnaam van een aantal fiscale aftrekposten. Als u in uw onderneming investeert in bedrijfsmiddelen, dan kunt u hiervoor onder bepaalde voorwaarden een bedrag van de winst aftrekken. We maken hierbij onderscheid in de volgende categorieën:
• De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
• De energie-investeringsaftrek (EIA)
• De milieu-investeringsaftrek (MIA)

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Als u in 2021 een bedrag tussen € 2.401,- en € 328.721,- investeert in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming, dan kunt u hiervoor in aanmerking komen.

Voorwaarden:
• Uw onderneming is in Nederland gevestigd en u bent belastingplichtig voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting
• U investeert in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming
• Het bedrijfsmiddel moet duurder zijn dan € 450
• Het bedrijfsmiddel moet ook werkelijk in gebruik zijn genomen

Geen recht op investeringsaftrek:
• Investeringen in bepaalde bedrijfsmiddelen, zoals woonhuizen, grond, dieren, vaartuigen voor representatieve doeleinden, effecten, vorderingen, goodwill en publiekrechtelijke vergunningen
• Personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer
• Bedrijfsmiddelen die bestemd zijn voor de verhuur of voor gebruik in het buitenland
• Bedrijfsmiddelen die vanuit het privévermogen worden overgebracht naar het bedrijfsvermogen
• Investeringen waarvoor er verplichtingen zijn aangegaan tegenover personen die behoren tot uw huishouden, bloed- en aanverwanten in de rechte lijn
• Als u een bedrijfsmiddel koopt van een BV waarvan u aandeelhouder bent (hiervoor is eventueel wel ontheffing aan te vragen)

 

Tabel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2021

Investeringsbedrag Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
> € 2.300 0%
€ 2.301 t/m € 56.192 28%
€ 56.193 t/m € 104.059 € 15.734
€ 104.060 t/m € 312.176 € 15.734 verminderd met 7.56% van het deel boven de € 104.059
€ 312.176 < 0%

 

 

 

Afspraak maken

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Het doel van de energie-investeringsaftrek (EIA) is het stimuleren van investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie. De aftrek bedraagt 45,5% voor investeringen die gedaan zijn in 2021.

Voorwaarden:
• Uw onderneming is in Nederland gevestigd en belastingplichtig
• Het bedrag aan energie-investeringen bedraagt minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel
• Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt
• Het bedrijfsmiddel staat op de Energielijst 2021
• U moet binnen 3 maanden na de investering melding hebben gedaan bij het RVO

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Als u investeert in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen dan komt u mogelijk in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek. U kunt hierbij tot 36% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. De aftrek geldt voor:
• De aanschafkosten
• De voortbrengkosten (de kosten die u maakt wanneer uw onderneming zelf het bedrijfsmiddel produceert)
• Aanpassingskosten en/of aankoop van nieuwe onderdelen
• Kosten voor milieu-adviezen (alleen voor mkb-ondernemingen)

Willkeurige afschrijvingen milieu-investeringen (Vamil)

Met de Vamil kunt u een investering op een willekeurig moment afschrijven. De willekurige afschrijving is beperkt tot 75%. Door sneller af te schrijven vermindert u de fiscale winst en betaalt u minder belasting in het betreffende jaar, waardoor u dan een liquiditeitsvoordeel heeft.

Voorwaarden om van de MIA / Vamil gebruik te kunnen maken zijn:
• Uw onderneming is in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of op een van de BES-eilanden gevestigd en bent belastingplichtig voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting
• Het bedrijfsmiddel staat op de Milieulijst 2021 en voldoet aan de hierop gestelde eisen
• U zorgt voor alle vergunningen of certificaten indien deze volgens de Milieulijst zijn vereist
• Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt. Gemaakte kosten voor het installeren/gebruiksklaar maken van een tweedehands bedrijfsmiddel mogen wel worden gemeld
• U investeert minimaal € 2.500,-  en maximaal € 25 miljoen per jaar
• U meldt het bedrijfsmiddel binnen 3 maanden nadat u de verplichting tot aankoop van het bedrijfsmiddel bent aangegaan bij het RVO

 

 

Milieulijst
Op de Milieulijst staat elk bedrijfsmiddel omschreven met:
• een code
• de naam
• het doel van het bedrijfsmiddel en de eisen waaraan het voor de MIA\Vamil moet voldoen
• de onderdelen waaruit het gewoonlijk bestaat
• al dan niet een toelichting op de omschrijving, de milieudoelen, beoogde sectoren en status

De letter in elke code geeft aan welke regeling van toepassing is en het bijbehorende aftrek- en/of afschrijvingspercentage.

Het is niet mogelijk om voor de investering in een bedrijfsmiddel tegelijkertijd een energie-investeringsaftrek en een milieu-investeringsaftrek te krijgen. Wel is het mogelijk om de energie-investeringsaftrek of de milieu-investeringsaftrek tegelijkertijd te combineren met de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Desinvesteringsbijtelling

Heeft u een bedrijfsmiddel vervreemd (verkoop of schenking) binnen 5 jaar na uw investering, dan moet u mogelijk een deel van de eerder genoten investeringsaftrek terugbetalen via de desinvesteringsbijtelling.

Voorwaarden:
• Verkoop of schenking van het bedrijfsmiddel binnen 5 jaar na het begin van het kalenderjaar waarin u de investering deed
• De waarde van de bedrijfsmiddelen is gezamenlijk hoger dan € 2.400

Onder vervreemding wordt ook verstaan als het bedrijfsmiddel:
• Wordt bestemd voor de verhuur (geldt alleen voor de KIA en niet voor de EIA of de MIA)
• Wordt overgebracht naar het privévermogen
• Niet binnen 12 maanden na de investering in gebruik wordt genomen en binnen die periode ook nog niet 25% van de aankoopprijs hebt betaald
• Niet binnen 3 jaar in gebruik is genomen na het begin van het kalenderjaar waarin u de investering deed